Членство:

 

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.11.(1). Членуването в ДНТ – Софийски район е доброволно.
(2).Членствените правоотношения с ДНТ – Софийски регион възникват при приемане на нови членове, при сливане със съществуващи членове или при вливане в съществуващи членове.
(3). Членът не отговаря лично за задълженията на ДНТ – Софийски регион.
(4). Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърляеми и не преминават върху други лица при смърт или при прекратяването на членството по други причини.
Чл.12. (1). Членовете на ДНТ – Софийски регион могат да бъдат:
1. Индивидуални;
2.Колективни (Научно-технически дружества, Клубове по професионални интереси, Регионални научно технически дружества /на териториален принцип/ (РНТД) и други такива, наричани за краткост научно-технически общности (НТО).
(2). Индивидуални членове могат да бъдат физически лица: инженери, техници,икономисти,селскостопански специалисти и други такива, с дейност в областта на науката, техниката, образованието, индустрията, селското стопанство, администрацията и социалната сфера.
(3). Приемането на нови индивидуални членове става от колективните членове (научно-техническите общности /НТО/) на ДНТ – Софийски регион.
(4). Колективните членове (Научно – технически общности) на ДНТ – Софийски регион могат да бъдат: държавни, общински, стопански и обществени организации, научни и проектантски институти, предприятия, фирми и сдружения от индивидуални членове /(отговарящи на изискванията на чл.12. (2)/ на териториален принцип, клубове по интереси и други такива, които приемат Устава на ДНТ – Софийски район и съдействат за изпълнение на целите и задачите му. Колективните членове могат да бъдат юридически самостоятелни.
(5). Приемането на нови колективни членове (НТО) става с писмена молба по решение на техния колективен орган (с приложен Протокол по образец със списък на членовете – учредители /Приложение №1 към настоящия Устав/) и с Решение на УС на ДНТ – Софийски регион, което трябва да бъде взето не по- късно
от 3 (три) месеца от датата на подаването й.
Броят на учредилите на НТО, което кандидатства за членство в ДНТ – Софийски регион, не може да бъде по – малък от 5 (пет) члена.
Чл.13. (1). Индивидуалните членове имат право:
1. Да бъдат избирани в ръководните и други органи на ДНТ-Софийски регион;
2. Да бъдат представлявани в ръководните и други органи на ФНТС;
3. Да търсят и да получават съдействие от ДНТ – Софийски регион за защита на своите права;
4. Да се организират, сдружават, самоуправляват и самофинансират по Устава (Правилника) на НТО, в което членуват, който не противоречи на основните цели и задачи на ДНТ – Софийски регион и неговия Устав;
5. Да имат достъп до нормативни документи, касаещи дейността на ДНТ – Софийски регион;
6. Да бъдат информирани за решенията на ръководните и други органи на ДНТ – Софийски регион;
7. Да следят за изпълнението на приетите решения и в случай на неизпълнение да търсят обяснение и отговорност от лицата, виновни за това;
8. Да ползват имуществото на ДНТ – Софийски регион за изпълнението на уставните си цели.

 

Още инфирмация


Стр. 1 от 2     1 2

Галерия

Партньори

Сдружението е член на ФНТС, чрез който си партнира с:

За контакти и информация:

Адрес: ДНТ-Софийски регион
1000 София, ул. “Раковски” 108; стаи 507А и 502

Tелефон:0359 2 (02) 987 7392
GSM:(0359) 887708400; (0359) 897447846
E-mail: dntsofreg@gmail.com