Средствата за постигането на целите са:

 

• Научно-технически конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси, дискусии, изложби, консултации, обучения, становища, конкурси, обръщения и други научно-технически и организационни мероприятия;
• Изготвяне на становища и участие в разработване на проекти на закони, правилници, наредби, програми и други нормативни документи, свързани с развитието на науката, техниката и технологиите, образованието и професионалната квалификация;
• Нормативно, организационно и методическо осигуряване и провеждане на квалификационна и преквалификационна дейност, осъществявана от Сдружението самостоятелно или съвместно с други членове на Федерацията и с ЦПО на ФНТС;
• Развитие на научно-техническа информационна система и пропагандиране постиженията на техническата интелигенция у нас и в чужбина;
• Развитие и усъвършенствуване на собствена издателска дейност и участие в изданията и сайта на ФНТС;
• Проучване, разработване и решаване на конкретни задачи, свързани с развитието на отделни отрасли и дейности в Софийски регионд, свързани с внедряване на съвременни технологии;
• Създаване на бизнес-инкубатори,технологични иновационни центрове и паркове идруги форми на научно-технически трансфер на българското технологично проиизводство;
• Организиране на конкурси и стимулиране на творческите изяви на специалистите, вкл. на младите специалисти и студентите самостоятелно и съвместно с ФНТС;
• Подпомагане развитието на високи технологии на територията на Софийски регион, в това число и на информационно-комуникационните и на прехода към икономика базирана на знанията;
• Създаване и управление на целеви фондове в Софийски регион, търсене и разкриване на нови източници за набиране на средства;
• Консултации и преговори с държавни и общински институции, синдикати и организации на работодателите за защита на съсловните интереси и за изготвяне и усъвършенстване на нормативни документи, свързани със защитата на професионалните, творческите и социалните интереси на специалистите в областта на науката, техниката и производството.
• Осъществяване на съвместна дейност с ФНТС, Националните и Териториалните сдружения на НТС за повишаване на ефективността от дейността им при използването на материално-техническата база в системата на Федерацията.

За осъществяването на целите и изпълнението на задачите си ДНТ – Софийски регион може да извършва допълнителна стопанска дейност.

Общините, които съставляват София-област и са територия на действие на Софийски регион, са:

Антон ; Божурище ; Ботевград ; Годеч ; Горна Малина ; Долна баня ; Драгоман ; Елин Пелин ; Етрополе ; Златица ; Ихтиман ; Копривщица ; Костенец ; Костинброд ; Мирково ; Пирдоп ; Правец ; Самоков ; Своге ; Сливница ; Чавдар ; Челопеч

 

Стр. 2 от 2     1 2

Галерия

Партньори

Сдружението е член на ФНТС, чрез който си партнира с:

За контакти и информация:

Адрес: ДНТ-Софийски регион
1000 София, ул. “Раковски” 108; стаи 507А и 502

Tелефон:0359 2 (02) 987 7392
GSM:(0359) 887708400; (0359) 897447846
E-mail: dntsofreg@gmail.com