Домът на науката и техниката - Софийски регион

 

 

Домът на науката и техниката –Софийски регион (ДНТ – Софийски регион) е творческо-професионално, научно-просветно, неправителствено, неполитическо сдружение с нестопанска цел, регистрирано по ЗЮЛНЦ, в което членуват на доброволни начала физически и юридически лица от областта на науката, техниката, образованието, промишлеността, селското стопанство, икономиката и други сфери на обществения и стопански живот на Софийска област.
Наименованието на Сдружението на английски език се изписва по следния начин:”House of science and of technique – Sofia region)”.
ДНТ – Софийски регион се изгражда и функционира на принципите на доброволността, демократичността, автономността и самофинансирането и е част от гражданското общество.
ДНТ – Софийски регион е юридическо лице със седалище в град София-1000, Община „Средец”, ул. „Г.С.Раковски”№ 108.
ДНТ – Софийски регион е член и една от 53-те съсловни организации (сдружения) на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България. ФНТС е творческо-професионално, научно–просветно, неправителствено, неполитическо сдружение с нестопанска цел на юридически лица - съсловни организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ, в които членуват инженери, икономисти и други специалисти от областта на науката, техниката, метрологията, икономиката и земеделието. ФНТС е сертифицирана по ISO 9001
.

ФНТС е съучредител и член на Световната федерация на инженерните организации (WFEO). ФНТС членува и в Европейската федерация на националните инженерни асоциации (FEANI). ФНТС е член на Постоянната конференция на инженерните организации от Югоизточна Европа (CO.P.I.C.E.E.), Глобалният Договор на ООН, Европейски млади инженери (EYE).

Главните цели на ДНТ - Софийски регион са:

 

• Да обединява, подпомага и защитава професионалните, творческите и социални права и интереси на своите членове и на научно-техническите и икономически кадри в региона, да издига обществения им престиж, да създава подходящи условия за творческо – професионално и културно общуване между тях.
• Да утвърждава Сдружението като важна институция на Гражданското общество в Софийски регион, да повишава общественото влияние и престиж на инженерите, икономистите, специалистите от земеделието, техниците, учените и изобретателите в Региона;
• Да укрепва и разширява международните контакти и да развива взаимноизгодно сътрудничество със сродни регионални организации от чужбина в интерес на своите членове, включително и да създава условия за съвместна работа на специалисти и на творчески колективи в международни екипи по линия на Оперативните програми на ЕС и други международни проекти;
• Да осъществява действия за запознаване на специалистите от региона с действащите регламенти и нормативна база на ЕС в областта на науката, техниката, образованието и да съдейства за привеждането на Българското законодателство в тези области в съответствие с него.


 

Още инфирмация

Стр. 1 от 2     1 2 »

Галерия

Партньори

Сдружението е член на ФНТС, чрез който си партнира с:

За контакти и информация:

Адрес: ДНТ-Софийски регион
1000 София, ул. “Раковски” 108; стаи 507А и 502

Tелефон:0359 2 (02) 987 7392
GSM:(0359) 887708400; (0359) 897447846
E-mail: dntsofreg@gmail.com